Cena projektu rodinného domu

Ak máte záujem o cenovú ponuku šitú na mieru, ktorá zohľadní vaše možnosti, stačí ak vyplníte a pošlete kontaktný formulár.
Obratom Vás budeme kontaktovať. (najneskor do 3 hodin)

 

Obsah projektov:

Projekt obsahuje všetky zákonom požadované časti projektovej dokumentácie potrebnej na získanie stavebného povolenia a zároveň realizáciu stavby.

V prípade potreby je možné projekt rozdeliť na 2 etapy, aby sa urýchlilo vybavenie stavebného povolenia. Časti, ktoré nie sú pre stavebné povolenie potrebné sa dopracujú náasledne počas vybavovania povolení.

- Sprievodná správa
- Súhrnná technická správa
- Architektonicko-stavebná časť
- Statika – betónové, drevené a oceľové konštrukcie
- Zdravotechnika (voda+kanalizácia) + prípojky, (prípadne studňa, čistička odpadových vôd, žumpa)
- Vykurovanie podľa požiadaviek (radiatory, podlahové, solárne kolektory…)
- Elektroinštalácia a bleskozvod + prípojka
- Plynoinštalácia + prípojka (ak sa rieši )
- Riadené vetranie s rekuperáciou
- Požiarno-bezpečnostné riešenie
- Výpočet energetickej hospodárnosti budovy – projektové hodnotenie
- Výkaz výmer s rozpočtom ( Čistý výkaz výmer, ktorý sa zadá na vyplnenie osloveným realizačným firmám + Ten istý výkaz výmer spolu v vyplnenými cenami zo štandardného oceňovacieho programu stavebných prác s priemernými cenami pre Slovensko. Na základe rozpočtu sa dá orientačne porovnať ponuková cena jednotlivých realizačných firiem.)

- počet tlačených sád: 6ks
Prvé dva výtlačky sú určené, ako príloha k žiadosti na vydanie stavebného povolenia. Jeden výtlačok po vydaní stavebného povolenia ostáva na úrade v archíve, druhý opečiatkovaný dostanete naspäť. Tento musí byť počas výstavby stále na stavbe.

V cene projektov nie je zahrnuté

- poplatky za prieskumné práce (geologické, geodetické, hydrologické a pod.)
- správne a iné poplatky
- geodetická dokumentácia
- vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (môže požadovať stavebný úrad v prípade zásadných zmien počas realizácie)
- projekt interiéru (schematické rozloženie nábytku v pôdorysoch je samozrejmou súčasťou už v štúdii)
- zhotovenie fyzických modelov štúdie (napr. papierový model)
- zásadné zmeny a doplnky vyžiadané objednávateľom počas rozbehnutej projekcie
- zabezpečenie zdrojov financovania
- vypracovanie energetického certifikátu budovy ku kolaudácii
- inžiniering ( výkon manažérskych výkonov, t.j. obstarávanie potrebných posudkov, povolení, vyjadrení orgánov štátnej správy, či samosprávy, prípadne iných dotknutých orgánov a inštitúcií…zabezpečenie stavebného povolenia a kolaudácie)
- projekt dopravného riešenia
- projekt záhradnej architektúry a sadových úprav na pozemku
- svetlotechnický posudok (môže vyžiadať stavebný úrad napríklad na základe sťažnosti susedov)
- dielenská dokumentácia

Požadované výkony nezahrnuté v cene projektov, ktoré vieme zabezpečiť, je možné dohodnúť individuálne.

Po odovzdaní projektu sa úloha architekta nekončí a dá sa povedať, že je iba na začiatku, keďže cieľom je stavbu realizovať. Počas vybyvovaní povolení môže dojsť k rôznym situáciam, ktoré v čase spracovavania neboli predvídateľné alebo neboli projektantovi známe. Ide napr. o odvolania susedov, požiadavky úradov na doplnenie vecí a pod. V takomto prípade sa operatívne snažíme tieto požiadavky zrealizovať a doplniť, pokiaľ je to v našich možnostiach.

Tieto úpravy v projekte sú samozrejme zadarmo, okrem špeciálnych posudkov nad rámec projektu, napr.: svetlotechnický posudok, geologický posudok, dopravná štúdia, hluková štúdia a pod…

Vybavenie stavebného povolenia si zvyčajne zabezpečujú naši klienti sami. V prípade, že ste časove vyťažení a nechce sa Vám touto činnosťou zaoberať, môžeme Vám ho po dohode zabezpečiť aj my.

Orientačne táto služba stojí od 500 € + v závislosti od lokality aj cestovné náklady.

Spolupráca pri realizácii – autorský dozor:

Autorsky dozor si netreba zamieňať s pojmom “stavebný dozor”. Autorský dozor vykonáva výlučne autor projektu za účelom súladu stavebných prác s projektom. Má pomôcť investorovi dosiahnuť žiadaný výsledok.

Cena autorského dozoru je určovaná individuálne podľa Vašich požiadaviek a vzdialenosti stavby od sídla v Rozhanovciach.

Po dohode zabezpečujeme aj vlastný stavebný dozor.

Po vzájomnej dohode je možné ceny individuálne upraviť na základe Vašich špecifických požiadaviek.

Kniha mapujúca súčasnú "východniarsku" architektúru.
Viac o nej a možnosti zakúpenia nájdete na:
http://www.eastside.sk

Seriál z výstavby vzorového
pasívneho domu.
http://www.pasivnydom.tvojdom.eu/


 • Mapa projektov  Zobraziť
  celú mapu

 • firemné údaje

  P.S. ARCH s.r.o.

  Ulica SNP 58/A,
  044 42 Rozhanovce
  IČO: 44 727 194

  kancelárie:
  Magnezitárska 2/A, Košice
  (budova Cortec, 2. poschodie)

  Zochova 14/A, Bratislava