Cena projektu rodinného domu

Ak máte záujem o cenovú ponuku šitú na mieru, ktorá zohľadní vaše možnosti, stačí ak vyplníte a pošlete kontaktný formulár. Obratom Vás budeme kontaktovať. 

 

Objednať projekt

Čo obsahuje projekt

Projekt ako celok pozostáva z:

 • Architektonická štúdia
 • Projekt pre územné konanie (pre jednoduché stavby sa nepožaduje)
 • Projekt pre stavebné konanie
 • Realizačný projekt 
 • Pre optimalizáciu ceny projektu klientom ponúkame Projekt stavby

Projekt obsahuje všetky zákonom požadované časti projektovej dokumentácie potrebnej na získanie stavebného povolenia a zároveň realizáciu stavby.

V prípade potreby je možné projekt rozdeliť na 2 etapy, aby sa urýchlilo vybavenie stavebného povolenia. Časti, ktoré nie sú pre stavebné povolenie potrebné alebo v podrobnosti, ktorá sa nevyžaduje na stavebné povolenie sa dopracujú následne počas vybavovania povolení.

 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Architektonicko-stavebná časť
 • Statika - betónove, drevené a oceľové konštrukcie
 • Zdravotechnika (voda+kanalizácia) + prípojky, (prípadne studňa, čistička odpadových vôd, žumpa)
 • Vykurovanie podľa požiadaviek (zdroj vykurovania, radiatory, podlahové, solárne kolektory…)
 • Elektroinštalácia a bleskozvod + prípojka
 • Plynoinštalácia + prípojka (ak sa rieši )
 • Riadené vetranie s rekuperáciou
 • Požiarno-bezpečnostné riešenie
 • Projekt vjazdu (ak nieje existujúci)
 • Výpočet energetickej hospodárnosti budovy - projektové hodnotenie
 • Výkaz výmer s rozpočtom (Čistý výkaz výmer, ktorý sa zadá na vyplnenie osloveným realizačným firmám + ten istý výkaz výmer spolu v vyplnenými cenami so štandardného oceňovacieho programu stavebných prác s priemernými cenami pre Slovensko.
  (Na základe rozpočtu sa dá orientačne porovnať ponuková cena jednotlivých realizačných firiem.)
 • počet tlačených sád: 6 ks
  Prvé dva výtlačky sú určené, ako príloha k žiadosti na vydanie stavebného povolenia. Jeden výtlačok po vydaní stavebného povolenia ostáva na úrade v archíve, druhý opečiatkovaný dostanete naspäť. Tento musí byť počas výstavby stále na stavbe.

Po odovzdaní projektu sa úloha architekta nekončí a dá sa povedať, že je iba na začiatku, keďže cieľom je stavbu realizovať. Počas vybavovania povolení môže dojsť k rôznym situáciam, ktoré v čase spracovavania neboli predvídateľné alebo neboli projektantovi známe. Ide napr. o odvolania susedov, požiadavky úradov na doplnenie vecí a pod. V takomto prípade sa operatívne snažíme tieto požiadavky zrealizovať a doplniť, pokiaľ je to v našich možnostiach.

Tieto úpravy v projekte sú samozrejme zadarmo, okrem špeciálnych posudkov nad rámec projektu, napr.: svetlotechnický posudok, geologický posudok, dopravná štúdia, hluková a emisná štúdia a pod…

Vybavenie stavebného povolenia si zvyčajne zabezpečujú naši klienti sami. V prípade, že ste časove vyťažení a nechce sa Vám touto činnosťou zaoberať, môžeme Vám ho po dohode zabezpečiť aj my alebo odporučiť osoby s ktorými spolupracujeme. Nakoľko je každý stavebný úrad špecifický a ma rôzne časové lehoty a nároky na vyjadrenia odporúčame vždy kontaktovať lokálnych ľudí, ktorí sa tomu profesionálne venujú - inžiniering.

Upozorňujeme naších klientov, že je vhodné ešte pred kúpou pozemku obrátiť sa na príslušný úrad a vyžiadať si územnoplánovaciu informáciu. Tá vam zaručí, že sa dozviete čo a či môžete na pozemku stavať.

Nemenej dôležité je upozorniť na fakt, že vybavenie stavebného povolenia na jednoduchú stavbu trvá 5 a viac mesiacov, pri stavbe ktorá nie je jednoduchá a vyžaduje sa samostatné územné konanie je ten čas okolo 12 mesiacov.

 

Spolupráca pri realizácii – autorský dozor

Autorský dozor si netreba zamieňať s pojmom „stavebný dozor”. Autorský dozor vykonáva výlučne autor projektu za účelom súladu stavebných prác s projektom. Má pomôcť investorovi dosiahnuť žiadaný výsledok.

Cena autorského dozoru je určovaná individuálne podľa Vašich požiadaviek a vzdialenosti stavby od sídla v Rozhanovciach. 

V cene projektov nie je zahrnuté

 • poplatky za prieskumné práce (geologické, geodetické, hydrologické a pod.)
 • správne a iné poplatky
 • geodetická dokumentácia
 • vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (môže požadovať stavebný úrad v prípade zásadných zmien počas realizácie)
 • projekt interiéru (schematické rozloženie nábytku v pôdorysoch je samozrejmou súčasťou už v štúdii)
 • zhotovenie fyzických modelov štúdie (napr. papierový model)
 • zásadné zmeny a doplnky vyžiadané objednávateľom počas rozbehnutej projekcie
 • zabezpečenie zdrojov financovania
 • vypracovanie energetického certifikátu budovy ku kolaudácii
 • inžiniering ( výkon manažérskych výkonov, t.j. obstarávanie potrebných posudkov, povolení, vyjadrení orgánov štátnej správy, či samosprávy, prípadne iných dotknutých orgánov a inštitúcií… zabezpečenie stavebného povolenia a kolaudácie)
 • projekt oplotenia a drobných stavieb
 • projekt záhradnej architektúry a sadových úprav na pozemku
 • svetlotechnický posudok (môže vyžiadať stavebný úrad napríklad na základe sťažnosti susedov)
 • dielenská dokumentácia

Požadované výkony nezahrnuté v cene projektov, ktoré vieme zabezpečiť, je možné dohodnúť individuálne.