Projekty – obsah

Projekt stavby má svoje zákonné postupnosti a fázy.
Keďže rodinný dom je stavebným zákonom klasifikovaný ako jednoduchá stavba, môže stavebný úrad povoliť zlúčené územné a stavebné konanie.
Z toho dôvodu neuvádzame projekt pre územné konanie ako samostanú fázu. (V prípade nutnosti sa táto fáza spracuje pred projektom pre stavebné povolenie a projekt na stavebné povolenie sa spracuje až po vydaní územného rozhodnutia.)
Obsah Projektu pre stavebné povolenie (PSP)
Projekt obsahuje všetky zákonom požadované časti projektovej dokumentácie potrebnej na získanie stavebného povolenia (projekt nie je postačujúci pre účel realizácie stavby).
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Architektonicko-stavebná časť
 • Statický posudok
 • Zdravotechnika (voda+kanalizácia) + prípojky, (prípadne studňa, čistička odpadových vôd, žumpa) schéma zapojenia
 • Vykurovanie podľa požiadaviek (radiátory, podlahové, solárne kolektory,…)
 • Elektroinštalácia a bleskozvod + prípojka (ak sa rieši)
 • Plynoinštalácia + prípojka (ak sa rieši)
 • Riadené vetranie s rekuperáciou
 • Požiarno-bezpečnostné riešenie
 • Tepelno-technické posúdenie budovy
 • počet tlačených sád: 6ks (Prvé dva výtlačky sú určené ako príloha k žiadosti na vydanie stavebného povolenia. Jeden výtlačok po vydaní stavebného povolenia ostáva na úrade v archíve, druhý opečiatkovaný dostanete naspäť. Tento musí byť počas výstavby stále na stavbe.)
Obsah Projektu pre realizáciu (RP)
Dopracovanie častí projektu k realizácii:
 • Architektonicko-stavebná časť (výpisy okien, dverí, skladby konštrukcií, atypické detaily, výkresy krovu…)
 • Statika – betónové, drevené a oceľové konštrukcie (napr. vence a preklady, výstuže, a pod.)
 • Výkaz výmer s rozpočtom (Čistý výkaz výmer, ktorý sa určí na vyplnenie osloveným realizačným firmám + ten istý výkaz výmer spolu s vyplnenými cenami zo štandardného oceňovacieho programu stavebných prác s priemernými cenami pre Slovensko. Na základe rozpočtu sa dá orientačne porovnať ponuková cena jednotlivých realizačných firiem.
 • Zdravotechnika (voda+kanalizácia) + prípojky, (prípadne studňa, čistička odpadových vôd, žumpa)
 • Vykurovanie podľa požiadaviek (radiátory, podlahové, solárne kolektory…)
 • Elektroinštalácia a bleskozvod + prípojka (ak sa rieši)
 • Plynoinštalácia + prípojka (ak sa rieši)
 • Riadené vetranie s rekuperáciou
 • počet tlačených sád: 4ks
V cene projektov nie je zahrnuté:
 • poplatky za prieskumné práce (geologické, geodetické, hydrologické a pod.)
 • správne a iné poplatky – geodetická dokumentácia
 • vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (môže požadovať stavebný úrad v prípade zásadných zmien počas realizácie)
 • projekt interiéru (schematické rozloženie nábytku v pôdorysoch je samozrejmou súčasťou už v štúdii)
 • zhotovenie fyzických modelov štúdie (napr. papierový model)
 • zásadné zmeny a doplnky vyžiadané objednávateľom po odovzdaní štúdie počas rozbehnutej projekcie
 • zabezpečenie zdrojov financovania
 • vypracovanie energetického certifikátu budovy ku kolaudácii
 • inžiniering (výkon manažérskych výkonov, t.j. obstarávanie potrebných posudkov, povolení, vyjadrení orgánov štátnej správy či samosprávy, prípadne iných dotknutých orgánov a inštitúcií… zabezpečenie stavebného povolenia a kolaudácie)
 • projekt dopravného riešenia
 • projekt záhradnej architektúry a sadových úprav na pozemku
 • svetlotechnický posudok (môže vyžiadať stavebný úrad napríklad na základe sťažnosti susedov)
 • dielenská dokumentácia
Požadované výkony nezahrnuté v cene projektov, ktoré vieme zabezpečiť, je možné dohodnúť individuálne.
Vyšie popísané fázy sú štandardným postupom, ktorý sa nám ale  pri rodinných domoch veľmi neosvedčil a to z viacerých dôvodov:
Počas samotnej realizácie sa takmer nikdy nepostupuje podľa projektov profesií, t.j. voda, kanál, plyn, elektrina, kúrenie sa realizuje podľa upresnených požiadaviek priamo na stavbe, či už v závislosti od prvkov interiéru (typ umývadla, vane, wc, batérií, kuchyne…), alebo od ekonomickej výhodnosti iného riešenia ponúknutého dodávateľom stavby (kvalitatívne zhodnom s projektovaným).
Tieto drobné korekcie sa realizujú preto najjednoduchšie priamo na stavbe po dohode s realizátormi.
Z tohto dôvodu Vám ponúkame PS – projekt stavby,
ktorý rieši dôležité veci v realizačnej podrobnosti a tie menej potrebné v podrobnosti PSP, aby ste zbytočne neplatili za veci , ktoré nebudete potrebovať. Projekt slúži zároveň pre potreby stavebného povolenia a zároveň sa podľa neho dá zrealizovať stavba.
Obsah projektu stavby SP
 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Architektonicko-stavebná časť (kompletné výkresy + výpisy okien, dverí, skladby konštrukcií, atypické detaily, výkresy krovu…)
 • Statika – betónové, drevené a oceľové konštrukcie (napr. vence a preklady, výstuže, a pod…)
 • Zdravotechnika (voda+kanalizácia) + prípojky, (prípadne studňa, čistička odpadových vôd, žumpa) zhodná s PSP
 • Vykurovanie podľa požiadaviek (radiátory, podlahové, solárne kolektory…) zhodné s PSP
 • Elektroinštalácia a bleskozvod + prípojka (ak sa rieši ) zhodné s PSP
 • Plynoinštalácia + prípojka (ak sa rieši ) zhodná s PSP
 • Riadené vetranie s rekuperáciou zhodné s PSP
 • Požiarno-bezpečnostné riešenie
 • Tepelno-technické posúdenie budovy
 • Výkaz výmer s rozpočtom – stavebná časť bez technológií (čistý výkaz výmer, ktorý sa určí na vyplnenie osloveným realizačným firmám + ten istý výkaz výmer spolu s vyplnenými cenami zo štandardného oceňovacieho programu stavebných prác s priemernými cenami pre Slovensko. Na základe rozpočtu sa dá orientačne porovnať ponuková cena jednotlivých realizačných firiem.
 • počet tlačených sád: 6ks
Toto platí hlavne pri bežných technológiách pre dom. Máme samozrejme aj projekty, kde je už počas projekcie vybratá realizčná firma alebo presné technologické produkty, prípadne sa spracováva aj projekt interiéru a vtedy je vhodné vypracovať realizačný projekt pripravený presne na realizáciu.
Zaujal Vás tento článok? V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. Kontaktujte nás