Projekt rodinného domu

Ak máte záujem o cenovú ponuku šitú na mieru, stačí ak vyplníte a pošlete kontaktný formulár. Obratom Vás budeme kontaktovať. 

 

Objednať projekt

Čo obsahuje projekt

Ponúkame projekty v rôznych stupňoch následnosti, resp. podrobnosti:

 • Architektonická štúdia
 • Projekt pre územné konanie (pre jednoduché stavby sa nepožaduje)
 • Projekt pre stavebné konanie
 • Realizačný projekt 
 • Projekt stavby (V návrhoch rodinných domov - zákonom požadované časti projektovej dokumentácie potrebnej na získanie stavebného povolenia a zároveň realizáciu stavby.)

Upozorňujeme klientov, že je vhodné ešte pred kúpou pozemku obrátiť sa na príslušný stavebný úrad a vyžiadať si územnoplánovaciu informáciu. Tá vam zaručí, že sa dozviete či a čo môžete na pozemku stavať.

Nemenej dôležité je upozorniť na fakt, že vybavenie stavebného povolenia na jednoduchú stavbu trvá 5 a viac mesiacov, pri stavbe, ktorá nie je jednoduchá a vyžaduje sa samostatné územné konanie je ten čas okolo 12 mesiacov.

V prípade potreby je možné projekciu rozdeliť na viacero etáp podľa časovej následnosti a podrobnosti. 

 

Projekt dokumentácie pre stavebné povolenie u nás obsahuje časti:

 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Architektonicko - stavebná časť
 • Statika (betónové, drevené a oceľové konštrukcie)
 • Zdravotechnika (voda+kanalizácia) + prípojky (prípadne studňa, čistička odpadových vôd, žumpa)
 • Vykurovanie (zdroj vykurovania, radiátory, podlahové, solárne kolektory…)
 • Elektroinštalácia a bleskozvod + prípojka
 • Plynoinštalácia + prípojka (ak sa rieši)
 • Riadené vetranie s rekuperáciou (ak sa rieši)
 • Požiarno - bezpečnostné riešenie
 • Projekt vjazdu (ak nie je existujúci)
 • Výpočet energetickej hospodárnosti budovy - projektové hodnotenie
 • Výkaz výmer s rozpočtom (Čistý výkaz výmer, ktorý sa zadá na vyplnenie osloveným realizačným firmám + ten istý výkaz výmer spolu v vyplnenými cenami so štandardného oceňovacieho programu stavebných prác s priemernými cenami pre Slovensko. Na základe rozpočtu sa dá orientačne porovnať ponuková cena jednotlivých realizačných firiem.)
 • počet tlačených sád: podľa dohody
  Dva výtlačky sú určené k žiadosti na vydanie stavebného povolenia. Jeden výtlačok po vydaní stavebného povolenia ostáva na úrade v archíve, druhý opečiatkovaný dostanete naspäť. Tento musí byť počas výstavby stále na stavbe.

Po odovzdaní projektu sa úloha architekta úplne nekončí. Počas vybavovania povolení môže dojsť k rôznym situáciám, ktoré v čase spracovavania projektu neboli predvídateľné alebo projektantovi známe. Ide napr. o odvolania, požiadavky úradov na doplnenie vecí a pod. V takomto prípade sa operatívne snažíme tieto požiadavky doplniť.

Vybavenie stavebného povolenia si zvyčajne zabezpečujú naši klienti sami. V prípade, že ste časovo vyťažení a nechce sa Vám touto činnosťou zaoberať, môžeme Vám ho po dohode zabezpečiť. Nakoľko je každý stavebný úrad špecifický a má rôzne časové lehoty a nároky na vyjadrenia, odporúčame vždy kontaktovať lokálnych ľudí, ktorí sa tomu profesionálne venujú - inžiniering.

Následne vieme zabezpečiť doplnkové projekty.

 

 

Spolupráca pri realizácii – autorský dozor

Autorský dozor si netreba zamieňať s pojmom „stavebný dozor”. Autorský dozor vykonáva výlučne autor projektu za účelom súladu stavebných prác s projektom. Má pomôcť investorovi dosiahnuť žiadaný výsledok.

Cena autorského dozoru je určovaná individuálne podľa Vašich požiadaviek a vzdialenosti stavby od sídla v Rozhanovciach (Košiciach). 

Doplnkové posudky a projekty

 • svetlotechnický posudok
 • prieskumné práce (geologické, geodetické, hydrologické a pod.)
 • vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (môže požadovať stavebný úrad v prípade zásadných zmien počas realizácie)
 • projekty pre interiér (koncepčný, realizačný, návrh nábytkových prvkov - mobiliáru, elektro, škárorezy, poradenstvo, ...)
 • zhotovenie modelov štúdie (fyzických - napr. papierový model, virtuálnych)
 • zásadné zmeny a doplnky vyžiadané objednávateľom počas rozbehnutej projekcie
 • vypracovanie energetického certifikátu budovy (ku kolaudácii)
 • inžiniering (výkon manažérskych výkonov, t.j. obstarávanie potrebných posudkov, povolení, vyjadrení orgánov štátnej správy, či samosprávy, prípadne iných dotknutých orgánov a inštitúcií… zabezpečenie stavebného povolenia a kolaudácie)
 • projekt oplotenia a drobných stavieb
 • projekt záhradnej architektúry a sadových úprav na pozemku
 • dielenská dokumentácia
 • dopravná štúdia
 • hluková a emisná štúdia
 • zamerania
 • digitalizácia projektu do 2D, 3D
 • poradenstvo

Požadované výkony nezahrnuté v cene projektov je možné dohodnúť individuálne.